2018/2019

Tudományos Diákköri Konferencia
Egyetemi forduló

Az SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2018/2019-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját

az SJE hallgatói számára.
A konferencia az egyetem rektorának védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem, Komárom
SJE Konferencia-központ (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont
2019. április 10.

Tervezett szekciók
Biológiai és kémiai tudományok
Gazdaságtudományok
Matematikai és informatikai tudományok
Neveléstudományok
Nyelv- és irodalomtudományok
Teológiai tudományok
Történelemtudományok

A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján lesznek pontosítva.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 5/2013-as rektori rendelet 1. számú melléklete)
az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni
2019. március 4-ig.

A munka leadásának ideje
Az 5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat
a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell leadni
2019. március 20-ig.

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatókat az SJE
Ösztöndíjszabályzatának 8. cikke 1. fejezetének b) pontja értelmében

az SJE rektora ösztöndíjban részesítheti.


Študentská vedecká odborná činnosť
UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2018/2019

univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.
Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS.

Miesto konania
Univerzita J. Selyeho, Komárno
Konferenčné centrum UJS (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Termín konania súťaže
10. apríla 2019.

Plánované sekcie
Biologické a chemické vedy
Ekonomické vedy
Historické vedy
Jazykové a literárne vedy
Matematické a informatické vedy
Pedagogické vedy
Teologické vedy

Na základe odovzdaných prihlášok sekcie budú upresnené.

Spôsob prihlasovania
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (Príloha č.1. smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej
odbornej činnosti UJS
) je potrebné odovzdať dekanovi príslušnej fakulty UJS
do 4. marca 2019.

Termín odovzdania prác
Prácu vypracovanú podľa Smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS
je potrebné odovzdať podľa smernice a podľa pokynov dekanov fakúlt
do 20. marca 2019.

Ocenenie
Za prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii môže rektor UJS udeliť štipendium podľa
bodu b) odseku 1. článku 8 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho.