TDK Egyetemi forduló 2016/2017

Aktuális információk

Tudományos Diákköri Konferencia

Egyetemi forduló

Az SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2016/2017-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját

az SJE hallgatói számára.
A konferencia az egyetem rektora védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem, Komárom
SJE Konferencia-központ (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont
2017. április 5.

Tervezett szekciók
Biológiai és kémiai tudományok
Gazdaságtudományok
Matematikai és informatikai tudományok
Neveléstudományok
Nyelv- és irodalomtudományok
Teológiai tudományok
Történelemtudományok

A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján lesznek pontosítva.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 5/2013-as rektori rendelet 1. számú melléklete)
az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni
2017. március 1-ig.

A munka leadásának ideje
Az 5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat
a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell leadni
2017. március 15-ig.

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatókat az SJE
Ösztöndíjszabályzata 6. fejezetének 2. d) pontja értelmében

az SJE Rektora ösztöndíjban részesítheti.


ŠVOČ Univerzitné kolo 2016/2017

Študentská vedecká odborná činnosť

UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2016/2017

univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.
Konferencia sa koná pod záštitou Rektora UJS.

Miesto konania
Univerzita J. Selyeho, Komárno
Konferenčné centrum UJS (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Termín konania súťaže
5. apríla 2017.

Plánované sekcie
Biologické a chemické vedy
Ekonomické vedy
Matematické a informatické vedy

Pedagogické vedy
Jazykové a literárne vedy
Teologické vedy

Historické vedy

Sekcie budú spresnené na základe odovzdaných prihlášok.

Spôsob prihlasovania
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (Príloha č.1. smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej
odbornej činnosti UJS) je potrebné odovzdať dekanovi príslušnej fakulty UJS
do 1. marca 2017.

Termín odovzdania prác
Prácu vypracovanú podľa smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS
je potrebné odovzdať podľa smernice a podľa pokynov dekanov fakúlt
do 15. marca 2017.

Ocenenie
Za prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii môže Rektor UJS udeliť štipendium podľa odseku
2. d) článku 6 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho.

Vélemény, hozzászólás?