OTDK testnevelés és sporttudományokból 2009/2010

Tudományos Diákköri Konferencia

A Selye János Egyetem Országos Tudományos Diákköri Konferenciát hirdet a Testnevelés és Sporttudományi Tanszékkel rendelkező felsőoktatási intézmények számára a 2009/2010 tanévre.

A jelentkezés módja:
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat kérjük 2010. április 17-ig eljuttatni
a következő címre:

PaedDr. Dobay Beáta
Selye János Egyetem
Bratislavská cesta 3322
P.O.Box 54.
945 01 Komárno

valamint elektronikus formában a következő e-mail címre: dobay.beata@selyeuni.sk

Helyszín:
Selye János Egyetem, Komárom
SJE Konferenciaközpont
Testnevelés és Sport Tanszék

Időpont:
2010. április 26.

Szekciók:
Sport-edukológia
Sport-kinantropológia
Sport-humanisztika és olimpizmus
Doktorandusok szekciója (szlovák és angol nyelven)
Mozgásos- tánc és sport szekció
Poszter szekció

A továbbjutás feltételei:
A tanszéki fordulókról való továbbjutás a kari fordulóra a tanszékek hatáskörébe tartozik.
A kari fordulóról szekciónként az I.-III. helyezet – az elméleti és a gyakorlati részből
egyaránt – jut tovább az országos fordulóra.

Vedecká aktivita študentov
TEORETICKÉ SEKCIE

SPÔSOB PREZENTÁCIE PRÁCE
Dĺžka prezentácie teoretickej práce na konferencii je 10 minút.

SPÔSOB SPRACOVANIA PRÁCE
Prácu VAŠ je potrebné odovzdať elektronicky najneskôr jeden týždeň pred konaním konferencie na adresu dobay.beata@selyeuni.sk a v dvoch tlačených exemplároch pri prezentácii na konferencii. Maximálny počet strán je 8–10.
Prácu treba napísať v MS Word v nasledovnej štruktúre a formátovaní:
Formát stránky; okraje: pravý okraj – 2 cm, ľavý okraj – 4 cm, horný a dolný okraj – 2,5 cm.
NÁZOV PRÍSPEVKU: Veľkými písmenami – tučné (vycentrovať). Meno malými
písmenami a PRIEZVISKO veľkými písmenami, tučné (vycentrovať).
Názov pracoviska, mesta a štátu: malými písmenami, tučné (vycentrovať).
Kľúčové slová: malými písmenami zarovnať doľava; obyčajné.
NÁZVY KAPITOL: veľkými písmenami zarovnať doľava; tučné.
Text príspevku: veľkosť písma 12, font Times New Roman CE, riadkovanie jednoduché (1.0), medzi odstavcami vynechať medzeru.
Abstrakt spolu s názvom príspevku v anglickom jazyku umiestniť na koniec príspevku.
Tabuľky, obrázky zakomponujte priamo do textu v MS Word. Nesmú presahovať okraje (!!!), musia mať číslo, názov a adekvátnu legendu.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA TEORETICKÝCH PRÁC
Výber témy, aktuálnosť, originalita: 1–5 bodov
Metodika spracovania: 1–7 bodov
Spracovanie výsledkov, formulácia záverov: 1–7 bodov
Prednes a obhajoba: 1–5 bodov

KOMISIA
Hodnotiaca komisia sa skladá z predsedu a troch členov. Navrhuje a schvaľuje ju Rada VAŠ.

Vedecká aktivita študentov
SEKCIA POHYBOVÝCH SKLADIEB

TANEČNÁ SEKCIA – ľudový tanec, schow dance, tanečný rock and roll, tanečný šport, tanečný aerobik.
ŠPORTOVÁ SEKCIA – športová gymnastika, moderná gymnastika, športový aerobik, akrobatický rock and roll.

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Súťaž sa vypisuje pre skladby bez náčinia, s náčiním alebo s použitím prenosného náradia.Pohybový obsah v športovej sekcii tvoria prostriedky gymnastiky (základnej, športovej, rytmickej, aerobnej), športového aerobiku, Euroteam. V tanečnej sekcii tvoria pohybový obsah, prostriedky ľudového, moderného tanca, ľubovoľných tanečných techník, akrobatického rock and rollu, disciplín IDO, tanečného športu, tanečného aerobiku a úpolov.
Do súťaže sa prijímajú samostatné pôvodné pohybové kompozície študentov, vytvorené na zvolený hudobný sprievod. Autormi (jednotlivec, kolektív) a interpretmi skladieb môžu byť len študenti príslušnej fakulty. Pohybová skladba v športovej i v tanečnej sekcii je predvádzaná minimálne štvoricou a môže byť koedukovaná.
Dĺžka trvania skladby v športovej sekcii je 2–3 minúty, v tanečnej sekcii 2:30–4 minúty.
Hudobný sprievod tvorí inštrumentálna nahrávka (je možné použiť vokálne skladby a hovorené slovo) nahraná na CD označenom názvom VŠ a skladby.
Skladba musí mať minimálne 5 priestorových zmien.
Cvičí sa na ploche 12 x 12 m. Za prekročenie plochy sa zráža 0,5 bodov.
Nástup na plochu a odchod z nej môže a nemusí byť súčasťou skladby.
Oblečenie určia jej autori a sú súčasťou formy skladby.
Písomné údaje o pohybovej skladbe musia obsahovať: Názov sekcie, názov skladby, mená autorov a interpretov s udaním ročníka a fakulty, názov hudby, dĺžku trvania, stanovenie cieľa, použité metódy, námet a pohybový obsah skladby a nákresy s minimálne piatimi priestorovými zmenami. Materiály treba odovzdať v dvoch exemplároch pri prezentácii napísané v textovom editore MS WORD (v hrebeňovej väzbe + CD).
KRITÉRIA HODNOTENIA
Obsahová a technická hodnota – primeranosť použitých obsahových prostriedkov vzhľadom k námetu a vyspelosti cvičencov, technické predvedenie (držanie tela, rozsah pohybu, vedenie pohybu), celková úroveň vzhľadom k zvolenému žánru, úroveň pohybovej interpretácie hudobnej predlohy v rytmickom, tempickom a dynamickom členení, jednotnosť predvedenia, súhra v pôdoryse a priestore.
Estetická hodnota a umelecký dojem – kompozičná členitosť, uplatnenie kontrastnosti, využitie rozmanitosti, gradácie, logickosť sledu cvičení, rozvíjanie a variácie nosných pohybových motívov, miera estetickej funkcie vyjadrená úrovňou vzťahu obsahu a formy, techniky a jednotnosti vo vykonávaní, celkového charakteru pohybu a hudby a zosúladenia.
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Skladbu hodnotí rozhodcovský zbor navrhnutý a odsúhlasený Radou VAŠ. Rozhodcovský zbor v každej sekcii pozostáva z predsedu a štyroch rozhodcov.

BODOVÉ HODNOTENIA PRE TANEČNÚ A ŠPORTOVÚ SEKCIU
obsahová a technická hodnota skladby: 0–10 bodov
estetická hodnota a umelecký dojem: 0–10 bodov
Maximálny počet dosiahnutých bodov u každého porotcu je 20,0 bodov.
Hodnotí sa s presnosťou na 0,5 bodu. Bodové zrážky si presne určia a vymedzia porotcovia na zasadnutí porotcov, ktoré sa koná pred súťažou. Výsledná známka sa určí nasledovne: Najnižšia a najvyššia bodová hodnota sa eliminuje a zo zostávajúcich sa vypočíta priemerná hodnota. Podľa bodového zisku sa určí 1., 2. a 3. miesto, prípadne aj osobitné ocenenie.

Vedecká aktivita študentov
POSTEROVÁ SEKCIA

SPÔSOB SPRACOVANIA POSTERU
Poster treba pripraviť v nasledovnej štruktúre a formátovaní:
Rozmery: 56 cm x 85 cm, alebo A1
Štruktúra: V hornej časti v hlavičke uviesť:
názov vysielajúcej fakulty alebo VŠ
logo vysielajúcej fakulty alebo VŠ
NÁZOV PRÍSPEVKU: Veľkými písmenami – tučné (vycentrovať).
Meno malými písmenami a PRIEZVISKO veľkými písmenami, tučné (vycentrovať).
Abstrakt spolu s názvom príspevku v anglickom jazyku
Kľúčové slová: po anglicky, uviesť 4 až 5 kľúčových slov.
Úvod
Metodika
Výsledky
Tabuľky, obrázky zakomponujte priamo do textu, musia mať číslo, názov a adekvátnu legendu.
Závery
Literatúra
Uviesť aj kontakt: foto +e-mailovú adresu.

Spôsob prezentácie
Pred posterom v rozsahu 3 min.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Výber témy, aktuálnosť, originalita 1–5 bodov
Metodika spracovania 1–7 bodov
Spracovanie výsledkov, formulácia záverov 1–7 bodov
Prednes a obhajoba 1–5 bodov
Grafické spracovanie 1–5 bodov
KOMISIA
Hodnotiaca komisia sa skladá z predsedu a troch členov. Navrhuje a schvaľuje ju Rada VAŠ.

HODNOTENIE
Vyhodnotené budú najlepšie 3 postery.
Umiestnený na 1. mieste získa Cenu rektora.