Egyetemi forduló 2019/2020

Tudományos Diákköri Konferencia
Egyetemi forduló

Az SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2019/2020-as akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját az SJE hallgatói számára.

A konferencia az egyetem rektorának védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Tervezett szekciók
Biológiai és kémiai tudományok
Gazdaságtudományok
Matematikai és informatikai tudományok
Neveléstudományok
Nyelv- és irodalomtudományok
Teológiai tudományok
Történelemtudományok

A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján lesznek pontosítva.

2020. április 10.: a munka leadásának határideje
Az 5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat az illetékes kar tudományért felelős dékánhelyettesének  vagy a hernadya@ujs.sk címre kell eljuttatni elektronikus postával, ha valaki eddig még nem jelentkezett, akkor a kitöltött jelentkezési lapját küldheti együtt a munkájával

2020. április 17.: prezentáció beküldésének a határideje
A munka fő eredményeit tartalmazó legalább 12 oldalas prezentáció beküldése a fenti címek egyikére, a prezentációk közzé lesznek téve az egyetem honlapján.

2020. április 30.: a bírálatok elkészítésének határideje

2020. május 7.: rövid írásos válasz beküldése a bírálatban vagy az értékelő bizottság tagjai által feltett kérdésekre

2020. május 13.: az értékelőbizottság kiértékeli a munkákat.

A koronavírus-járvány miatt nem kerül sor személyes találkozásra a hallgatók és az értékelő bizottság tagjai között!

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatókat az SJE
Ösztöndíjszabályzatának 8. cikke 1. fejezetének b) pontja értelmében

az SJE rektora ösztöndíjban részesítheti.

 


Študentská vedecká odborná činnosť
UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2019/2020

univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS.
Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS.

Plánované sekcie
Biologické a chemické vedy
Ekonomické vedy
Historické vedy
Jazykové a literárne vedy
Matematické a informatické vedy
Pedagogické vedy
Teologické vedy

Na základe odovzdaných prihlášok sekcie budú upresnené.

10. 4. 2020: termín odovzdania prác
Prácu vypracovanú podľa Smernice č. 5/2013 o študentskej vedeckej odbornej činnosti UJS je potrebné doručiť elektronickou poštou prodekanovi príslušnej fakulty UJS alebo na adresu hernadya@ujs.sk.

17. 4. 2020: termín pre poslanie prezentácie, ktorá obsahuje hlavné výsledky

30. 4. 2020: termín pre vypracovanie posudkov

7. 5. 2020: termín pre písomnú reakciu na otázky posudzovateľa alebo člena hodnotiacej komisie

13. 5. 2020: vyhodnotenie prác

Z dôvodu možného rizika šírenia  koronavírusu, neuskutoční sa osobné stretnutie študentov a členov hodnotiacej komisie!

Ocenenie
Za prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii môže rektor UJS udeliť štipendium podľa
bodu b) odseku 1. článku 8 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho.