Rada ŠVOČ – TDK Bizottság

Vedecká aktivita študentov 2022/2023– Univerzitné kolo

Zloženie Rady ŠVOČ

Predseda: doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Členovia: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
  Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
  doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
  Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
  Bc. János Mészáros
Tajomník: Mgr. Adrienn Hernády

Kontakt:

Rada ŠVOČ UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Slovensko
doc. RNDr. József Bukor, PhD. – predseda  rady ŠVOČ UJS

035/3260 693

bukorj@ujs.sk

Mgr. Adrienn Hernády – tajomníčka rady ŠVOČ UJS

035/3260 659

hernadya@ujs.sk

 


 

Tudományos Diákköri konferencia 2022/2023 – Egyetemi forduló

A Tudományos Diákköri Bizottság összetétele

Elnök: doc. RNDr. Bukor József, PhD.
Tagok: Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.
  Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
  doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
  Dr. habil. Ing. Hajabáč Machová Renáta, PhD.
  Bc. Mészáros János
Titkár: Mgr. Hernády Adrienn

Elérhetőség:

SJE – Tudományos Diákköri Bizottság
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Slovensko

doc. RNDr. Bukor József, PhD. –  A Tudományos Diákköri Bizottság elnöke

035/3260 693

bukorj@ujs.sk

Mgr. Hernády  Adrienn – A Tudományos Diákköri Bizottság titkára

035/3260 659

hernadya@ujs.sk.